newsNational Team

สำนักงานสถิติ จ.สงขลา เผยผลสำรวจ จาก แฟนฟุตซอลที่เข้าชมเกม SAT เพื่อรองรับในการเป็นเมืองกีฬา ส่วนใหญ่พึงพอใจกับการจัดการแข่งขัน และ หวังจะให้มีทุกปี นอกจากนี้ ยังอยากให้มีกีฬาอื่น เช่น ฟุตบอล และ วอลเลย์บอล ข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ บอกการจัดกีฬาระดับนานาชาติ จะช่วยกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจ รวมทั้ง เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชน และ ประชาชน หันมาเล่นกีฬามากขึ้น

.

 

จากการที่ จ.สงขลา ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย โดยฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด รวมถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอลนานาชาติ “ SAT International Futsal Championship Hat Yai Thailand 2020” เมื่อวันที่ 2-8 ก.พ.ที่ผ่านมา พร้อมกับทีมชาติไทย ชุด เอ ที่คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ

ล่าสุดสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลาในฐานะคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้ชมการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดมีข้อมูลประกอบสำหรับใช้รองรับ การเป็นเมืองกีฬา “Songkhla Sports City”และการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป

การสำรวจครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 70.2 และเพศหญิง ร้อยละ 29.8 โดยมีทั้งเดินทางมาชมคนเดียว มากัน 2 คน 3 คนและเกิน 5 คนขึ้นไป

หัวข้อในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการเข้าชม เมื่อจำแนกตามจำนวนวันที่คิดว่าจะเข้าชมการแข่งขัน พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่คิดจะข้าชมการแข่งขัน 2วัน ร้อยละ 33.3 รองลงมาจะเข้าชม 3 วัน ร้อยละ 23.3 คิดจะเข้าชมเพียง 1 วัน ร้อยละ 22.8 คิดจะเข้าชม5 วัน ร้อยละ 14.6 และ คิดจะเข้าชม 4 วัน ร้อยละ 6.0

หัวข้อในเรื่องการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่ทราบข่าวจากสื่อโซเซียล ร้อยละ 49.3 รองลงมาทราบจากเพื่อน/ญาติ ร้อยละ 20.6 ทราบ จากป้ายประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 17.0 ทราบจากชมรม/สมาคมด้านการกีฬาหรือท่องเที่ยว ร้อยละ6.0 ทราบข่าวจากโปสเตอร์ แผ่นพับ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 5.6 และทราบข่าวจากโทรทัศน์ ร้อยละ 1.5

หัวข้อในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อจำแนกตามค่าใช้จ่ายในการ ร่วมกิจกรรม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ซื้อสินค้าที่ระลึก อื่นๆ เป็นต้น พบว่าสวนใหญ่ค่าใช้จ่ายอยู่ในระหว่าง 101 - 500 บาท ร้อยละ 71.7 รองลงมามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท ร้อยละ 17.3 ค่าใช้จ่าย ระหว่าง 501 – 1,000 บาท ร้อยละ 5.3 ค่าใช้จ่าย 1,501บาทขึ้นไป ร้อยละ 4.5 และมีค่าใช้จ่าย 1,001– 1,500 ร้อยละ 1.2

เมื่อจำแนกตามประเภทการใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม พบว่าส่วนใหญมีค่าใช้จ่าย เป็นค่าเดินทางมากที่สุด ร้อยละ 50.9 รองลงมาเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 43.6 ค่าซื้อสินค้าที่ระลึก ร้อยละ 3.5 ค่าที่พัก ร้อยละ 1.8 และไม่มีคาใช้จ่าย ร้อยละ 0.3

ในส่วนความต้องการในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในจังหวัดสงขลา พบวาส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัด ร้อยละ 99.7 มีเพียงร้อยละ 0.3 ที่ไม่ต้องการ

เมื่อสอบถามถึงประเภทกีฬาที่อยากให้มีการจัดแข่งขันในจังหวัดสงขลา พบว่าสวนใหญ่อยากให้มีการแข่งขนกีฬาฟุตบอลมากที่สุด ร้อยละ 81.4 รองลงมาวอลเลย์บอล ร้อยละ12.8 กีฬาอื่น ๆ เช่น ฟุตซอล ไตรกีฬา บาสเก็ตบอล ตะกร้อ และกีฬาทุกประเภท ร้อยละ 5.8

เมื่อจำแนกตามสิ่งที่คาดว่าจังหวัดจะได้รับ จากการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนานาชาติฯ ส่วนใหญ่คิดวาการจัดการแข่งขันกีฬาจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชน สนใจมาเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.1รองลงมาคิดว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลาได้ ร้อยละ 28.8 ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน และประชาชนในการเล่นกีฬา ร้อยละ 27.6 และชวยจูงใจให้คนมาเที่ยวในจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.5

ในส่วนของหัวข้อ การรับทราบว่าจังหวัดสงขลาได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา พบว่าส่วนใหญ่รับทราบ คิดเป็น ร้อยละ 74.7 ส่วนร้อยละ25.3 ยังไมรับทราบเรื่องดังกล่าว

เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ในด้านต่างๆ

1 การประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจใน ระดับดีมาก ร้อยละ 37.4 รองลงมาพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 35.8 พึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 13.5 พึงพอใจในระดับน้อย ร้อยละ 7.5 และพึงพอใจในระดับพอใช้ ร้อยละ 5.8

2 ตารางการแข่งขันประจำวัน มีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุดร้อยละ 48.6 รองลงมาพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 36.3 พึงพอใจในระดับพอใช้ ร้อยละ 11.8 พึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 2.0 และพึงพอใจในระดับน้อย ร้อยละ 1.3

3 ความสะอาดบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน มีความพึงพอใจในระดับดี มากที่สุด ร้อยละ51.6 ระดับดีมาก ร้อยละ 43.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ 3.5 และระดับพอใช้ ร้อยละ 1.8

4 การเตรียมความพร้อมการรักษาพยาบาล มีความพึงพอใจในระดับดี มากที่สุด ร้อยละ 49.9 ระดับดีมาก ร้อยละ 44.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 4.3 และระดับพอใช้ ร้อยละ 1.2

5 การรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน มีความพึงพอใจในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 54.6 ระดับดีมาก ร้อยละ 40.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ3.5 ระดับพอใช้ ร้อยละ 1.0 และระดับน้อย ร้อยละ 0.3

6 การจราจร มีความพึงพอใจในระดับดีมาก มากที่สุด ร้อยละ 47.1 ระดับดีร้อยละ 39.1 ระดับปานกลาง ร้อยละ10.5 ระดับพอใช้ ร้อยละ 2.8 และระดับน้อย ร้อยละ 0.5

สุดท้ายเป็นข้อคิดเห็นและข้ออเสนอแนะต่อการแข่งขันจากการสอบถามผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนานาชาติฯ ผู้ชมสวนใหญ่เห็นวา การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยสงเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนสนใจกีฬาเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ เพื่อให้จังหวัดสงขลานำ ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณา ในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป ดังนี้

1ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดการแขงขันให้ทั่วถึง ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผนป้ายโฆษณา และสื่อโซเซียลมีเดียต่างๆ

2. จำนวนบัตรและที่นั่งชมมีจำนวนจำกัด รวมทั้งสถานที่แข่งขันคับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ชม

3. ควรมีการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดสงขลาเป็นประจำทุกปี

Related News

Facebook Comment