newsAIS Futsal Thaileague

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ประชุมอัพเดตระเบียบข้อบังคับ ฟุตบอล, ฟุตซอล, ฟุตบอลชายหาด ปี 2563

.

 

วันที่ 19 ก.พ. เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมชี้แจงระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และ กีฬาฟุตซอล สำหรับองค์กรคณะตุลาการ และมาตรการทางวินัย และคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจำปี 2563

โดยมี พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท เป็นประธานการประชุมชี้แจงระเบียบข้อบังคับฯ ที่ผ่านการแก้ไข ประจำปี 2562 ต่อองค์กรคณะตุลาการและมาตรการทางวินัย ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท, คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท, คณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด, คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน, คณะกรรมการอุทธรณ์, และฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ดั้งนี้

- ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 1 ถึง ไทยลีก 4 ประจำปี 2563 ( ดาวน์โหลดระเบียบข้อบังคับที่ http://fathailand.org/downloads )

- ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2562 ( ดาวน์โหลดระเบียบข้อบังคับที่ http://fathailand.org/downloads )

สำหรับ การประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการอัพเดตระเบียบข้อบังคับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ รายการต่างๆ รวมถึงระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาทฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องที่แก้ไข ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Related News

Facebook Comment