Futsal League Division 1

28 JUN 2019

6 - 3

YFA WARRIX SRIRACHA FC

ตลิ่งชัน วิคตอรี่ ฟุตซอลคลับ

SL

KICK-OFF 17:00

โรงยิม ม.เกษมบัณฑิต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า

 • No.11 ณัฏ ประดับพลอย
  5'
 • 6'
  No.14 วรพจน์ อากรรัตน์
 • 10'
  No.17 กิตติพงษ์ สนสุวรรณ์
 • No.90 พิศิษฐ์ รอดสัมฤทธิ์
  13'
 • No.26 ชลาธิป ชื่นชอบไพรพนา
  20'
 • No.10 พชร กิตติยาธนากิจ
  22'
 • No.11 ณัฏ ประดับพลอย
  23'
 • 23'
  No.14 วรพจน์ อากรรัตน์
 • 25'
  No.14 วรพจน์ อากรรัตน์
 • 32'
  No.44 วิทยา ด้วงภู
 • No.7 ปิยะพงษ์ สองผิว
  32'
 • 35'
  No.17 กิตติพงษ์ สนสุวรรณ์
 • No.22 นนทวัช รักพิทักษ์วงศ์
  38'
 • 40'
  No.12 อัครพิชญ์ ภมรวทัญญู

4 - 1

ฟุตซอลไทยอาร์มี่

PP ไทยเทค ฟุตซอลคลับ

SL

KICK-OFF 15:00

โรงยิม ม.เกษมบัณฑิต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า

 • No.11 รัฐกรณ์ ทับด้วง
  13'
 • 13'
  No.10 จิรายุทธ จ่าแก้ว
 • 14'
  No.24 ศรายุทธ สว่างอารมย์
 • No.11 รัฐกรณ์ ทับด้วง
  15'
 • 26'
  No.24 ศรายุทธ สว่างอารมย์
 • No.7 วรวุฒิ ประดับ
  31'
 • No.11 รัฐกรณ์ ทับด้วง
  34'
 • 37'
  No.22 นิธินันต์ โครตเวียง
 • No.39 ชลลวิน ผึ้งใหญ่
  38'
 • No.7 วรวุฒิ ประดับ
  40'

2 - 1

CAT FUTSAL CLUB

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

SL

KICK-OFF 13:00

โรงยิม ม.เกษมบัณฑิต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า

 • No.5 สาโรจน์ โฮกอ่อน
  5'
 • No.17 สุทธิพงษ์ ศรีอ่อน
  9'
 • 33'
  No.12 อธิปพงศ์ มุ่นพลาย
 • No.3 จักรพล อาจเอี่ยม
  35'
 • 35'
  No.8 คณิศร สายกระสินธ์
 • No.5 สาโรจน์ โฮกอ่อน
  36'

5 - 4

พัทยา อารีน่า ฟุตซอลคลับ

นครปฐม ฟุตซอล

SL

KICK-OFF 11:00

โรงยิม ม.เกษมบัณฑิต ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า

 • No.88 ศิริเขต กลิ่นสอน
  3'
 • 14'
  No.24 ธนา สุขผล
 • 15'
  No.8 กีรติ เนียมประเสริฐศรี
 • No.38 ปริวัฒน์ ชื่นชม
  27'
 • 34'
  No.10 เกรียงศักดิ์ สองสมุทร
 • 35'
  No.6 ธวัฒชัย นาคสาม
 • No.22 สุเมธ ปุรานัง
  36'
 • No.38 ปริวัฒน์ ชื่นชม
  37'
 • No.33 อธิเบธ จันทร์เผ่าแสง
  40'
 • 40'
  No.32 พงศกร แย้มดอกไม้